ДЕОКОМЕРС ЕООД ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ЗА ДОМА И ВИЛАТА


ДОМАШНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Приложение
Тези инсталации са предназначени за пречистването на комунални отпадни води от малки източници като къщи, вили и подобни обекти, които не са свързани към местната канализационна система. Основните източници на отпадните води могат да бъдат всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и съдомиялни машини и т.н. Домашните инсталации (тип DC) се произвеждат за обслужването на максимум 25 човека.

Групови пречиствателни инсталацииГрупови пречиствателни инсталацииПринцип на биологичното третиране
В пречиствателните инсталации тип DC, произведени от компанията Адос, се прилага принципът на биологичното третиране. Основният процес е превръщането на биологичните вещества в отпадните води в жива маса, която е основна характеристика на активизираната кал. Тя представлява смесица от различни микроорганизми, които живеят и се размножават с помощта на биологичните вещества, които се съдържат в отпадните води. По време на този процес се появяват и някои вторични ефекти, при които амоняка (при процеса на нитрификация) и нитратите (при процеса на денитрификация) се премахват от водата. Пречистената вода се отделя от активизираната кал и се премахва от системата чрез преливане от цистерната, като активизираната кал се връща обратно в началото на системата. При инсталирането на нова пречиствателна инсталация, се използва активизирана кал от вече съществуващо предприятие. По време на процеса на биологично третиране, микроорганизмите се размножават като в следствие се натрупва активизирана кал. Количеството кал се поддържа на оптимално равнище като излишъка се премахва от биореактора. При тези процеси не се използват химически вещества.

Дизайн
Реакторът на инсталацията се състои от цилиндрична пластмасова цистерна, коничен разделител и въздушна система включително и вентилатор. Коничната структура разделя реактора на две отделения: входна секция (активизиране, денитрификация) и изходна секция (вторична седиментация). Отпадните води влизат в активизиращата секция през входна цедка където се задържат по-големите парчета отпадъци. Тук отпадните води се смесват с активизираната кал. При смесването, микроорганизмите, които се намират в калта, получават достъп до биологичните вещества в отпадните води и започват третирането. Във второто отделение водата се разделя от калта чрез седиментация и се изкарва чрез преливане от системата. Калта се връща обратно в първото отделение чрез използването на въздушна помпа.

Предимства
   • Снижени капиталови разходи - технологията, използваща само един биореактор намалява нуждата от допълнително оборудване и необходимостта от разполагането с по-голяма площ за разполагането му.
   • Снижени оперативни разходи и разходи за поддръжка - компактният дизайн, малкият брой на подвижните части, целостта на изграждането и саморегулиращата се хидравлика обуславят намаляването на необходимостта от чест надзор на оборудването, което от своя страна води до снижаване на оперативните разходи и разходите за поддръжка.
   • Снижаване на биологичните вещества - ефикасността на процеса включва биологична редукция на азот (N) и фосфор (Р) както и намаляване на БПК5 и НВ.
   • По-малко количество излишна кал в отпадните води и по-доброто й стабилизиране: Малкото количество микробиологични вещества води до увеличаване на периода за натрупване на кал в реактора. Това от своя страна означава, че тя по-рядко трябва да се отстраняват от пречиствателната инсталация. По-дългият период на натрупване води и до по-доброто й стабилизиране. След третирането на твърдите вещества за патогени (в някои случаи може и директно), калта може да бъде използвана за тор.
   • Няма неприятни миризми - аеробните условия, поддържани през цялото време в биореактора и удължения период за натрупване на калта значително намаляват възможностите за поява на неприятни миризми. Инсталациите могат да бъдат разположени в населените места без да има опасения за някакви негативни ефекти от тях.
   • Хидравлична гъвкавост - разделителната призма / конус не само позволява протичането и на други процеси за пречистване около нея, но и спомага също и за повишаването на хидравличната гъвкавост.
   • Модуларен и гъвкав дизайн - позволява съществуващите инсталации да бъдат бързо разширени в случай на нужда от това. Използват се различни строителни материали, като компонентите на инсталацията могат дори да бъдат пригодени за монтирането им в съществуващи цистерни / резервоари.
   • Подобрена възможност за механично отстраняване на водата от образуваната кал: Удълженият период за натрупване на калта води до подобряване на нейната структура и улеснява механичното отстраняване на водата от нея.

БПК5 – Биохимична Потребност от Кислород (Biological Oxigen Demand, BOD)
НВ – Неразтворени вещества

Пречиствателни инсталации за дома и вилатаТип бр. екв.
жит.
БКП5
kg/ден
Капац.
m3/ден
влож.
енергия
kW
тегло
кг
диам./височ/
дълж./шир./
вис. - м
брой
резерв.
ks
вход.
ниво
м
изход.
ниво
м
DC 4 2 - 5 0.12 - 0.30 0.4 - 1 0.09 200 ф1.6x1.52 1 1.62 1.32
DC 8 6 - 10 0.36 - 0.60 1 - 2 0.09 350 ф2.1x1.62 1 1.72 1.42
DC 12 11 - 14 0.66 - 0.84 1 - 2.8 0.12 350 ф2.1x1.62 1 1.72 1.42
DC 18 15 - 22 0.90 - 1.32 2.2 - 4.4 0.12 500 ф2.3x2.02 1 2.12 1.82
DC 25 23 - 26 1.38 - 1.56 2.2 - 5.2 0.24/0.55 500 ф2.3x2.02 1 2.12 1.82


Инструкции за монтаж
    • Има няколко основни правила, които трябва да бъдат спазени при монтирането на инсталацията. Спазването на тези правила ще гарантира безпрепятственото опериране на системата и ще я предпази от възможни повреди, дължащи се на неправилен монтаж.
    • Инсталациите могат да бъдат монтирани в мазе или вкопани в земята (например в градината). Разликата в нивата на входния и изходния отвор трябва да бъде спазена.
Ако входният отвор е разположен дълбоко в земята, е необходимо използването на пластмасово удължение за разполагането на инсталацията на достатъчна дълбочина.
В случаите на вкопаване на пречиствателната инсталация в земята, лимитиращ фактор е нивото на подводните води. Ако нивото на подводните води е твърде високо, това може да доведе до повреди в инсталацията, дължащи се на хидростатично налягане. Дъното на изкопа трябва да бъде усилен с бетонна плоча. Инсталацията се поставя върху нея, като основата й се усилва с бетонен обръч.
    • Така монтираната инсталация трябва да се напълни с вода като същевременно запълни с пясък, пръст.
    • След това инсталацията последователно се свързва с входните и изходните канализационни тръби и към вентилатора. Вентилаторът трябва да бъде поставен на място защитено от климатични влияния. Той може да бъде монтиран в мазето на къщата или в пластмасовото удължение. Дължината на свързващата тръба не трябва да бъде по-дълга от 12-15 метра.
    • Поради изисквания за безопасност, пречиствателната инсталация трябва да бъде покрита с подвижен капак, който да се държи заключен. Премествайки капака, ще можете да проверите правилното опериране на инсталацията както и да осъществявате периодичната й поддръжка.


Гаранция – 2 години


2016 © Деокомерс ЕООД. Всички права запазени

Нано продукти .:. Пречиствателни станции