ДЕОКОМЕРС ЕООД ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ЗА ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА


ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Пречиствателните инсталации за общини и населени места (тип CC) са с диапазон на обслужване от 500 до 10 000 еквивалентни жители.
Технологията е уникална, тъй като обединява всички необходими и изисквани операции и процеси (отделение за нитрификация, предварителна денитрификация, отделение за окончателно утаяване, аеробно стабилизиране на утайките, сгъстяване, ако е необходимо) в един-единствен биореактор. Резултатът е намалена стойност на покупката, по-малко място и по-ниски работни разходи.

Пречиствателни инсталации за общини и населени места Пречиствателни инсталации за общини и населени местаКачества
Двете основни характеристики са висока ефективност и ниски работни разходи.

1. Висока концентрация на активната утайка
Традиционните пречиствателни инсталации за отпадъчни води работят при ниски средни концентрации на активната утайка. Нашите инсталации работят с по-високи концентрации, което е една от предпоставките за висока ефективност на пречистването.

2. Всички процеси могат да се обединят в един биореактор
Повечето конвенционални технологии са разделени в няколко различни части – цистерни, резервоари, биореактори, цистерни за крайно утаяване и други подобни. Нашата технология може да събере всички тези процеси в един компактен биореактор, комбиниращ всички необходими операции и процеси и този факт оказва благотворно влияние върху работните разходи и разходите за закупуване на инсталации за пречистване на отпадъчни води.

Описание на системата
Биореакторът представлява съд, разделен на няколко самостоятелни пространства, които имат хидравлична взаимовръзка. Тези отделения включват механично събиране на отпадъци, утаители за пясък, денитрификация, нитрификация и крайно утаяване. Най-напред отпадъчните води се прецеждат за отстраняване на големите механични замърсители посредством сита на входа на малките инсталации и механично или ръчно почиствани сита, ротационни барабанни сита и др. подобни при по-големите инсталации.
След предварителното механично почистване, водата влиза в отделението за денитрификация, където се смесва с активната утайка и започва първия процес на пречистване. По-нататък подложената на обработка мръсна вода с рециклирана активна утайка изтича в отделението за нитрификация - аериране.
Другите процеси на пречистване продължават отстраняването на замърсените материали от водата. В отделението за крайно утаяване чистата вода се отделя от активната утайка. Водата излиза навън, а утайката се връща обратно в системата.

Действие на системата
По същество, биореакторът комбинира всички функции на конвенционалните инсталации за пречистване, като работи с ниско съдържание на утайки, по-голям живот на утайката и постига по-добро пречистващо действие. Намаляването на BOD5 и Общо суспендираните твърди частици (TSS) под 30 мг/л е лесно постижимо. При спазване на правилата за работа на инсталациите за пречистване на отпадъчни води, могат да се получат посочените в долната таблица стойности.

Освобождаване на пречистената вода
Качеството на освобождаваната пречистена вода позволява тя да се събира в специална шахта. След дезинфекция, тази вода може да се използва за напояване, миене на улици, тротоари и т.н.

Параметър   Средно действие
BOD5 (мг/л) 20 – 25
COD (мг/л) 60 – 200
SS (мг/л) 25 – 30
N-NH4 (мг/л) 2 – 5
Ptotal (мг/л) 5 - 8

Излишни утайки
Активните утайки представляват биомаса, съставена от микроорганизми или жива материя, използващи замърсените отпадъчни води като източник на енергия, за да живеят и се възпроизвеждат. Постъпващите замърсители се трансформират в активна утайка. По този начин, съдържанието на утайки в системата непрекъснато се увеличава. Продължителността на живот на доставената технология е повече от 26 дни. Тази продължителност е напълно достатъчна за аеробна стабилизация. Тъй като системата непрекъснато се захранва със замърсители, които са в отпадъчните води, то след достигане на работната концентрация на активните утайки, излишните трябва да се премахнат от системата. Проектира се устройство за утайки в зависимост от дневното им производство. Понякога е достатъчен един контейнер, но може да се приложи и предварително сгъстяване за обезводняване на утайките до концентрация около 20 процента от теглото на сухия остатък.

Пречиствателни инсталации за общини и населени местаПречиствателни инсталации за общини и населени места2016 © Деокомерс ЕООД. Всички права запазени

Нано продукти .:. Пречиствателни станции