ДЕОКОМЕРС ЕООД ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

ТЕХНОЛОГИЯ


Увод
Технологията е уникална, тъй като интегрира всички необходими и задължителни операции и процеси (зона за нитрификация, предварителна денитрификация, зона за окончателно утаяване, аеробно стабилизиране на утайката, сгъстяване на утайката, ако е необходимо) в един-единствен биореактор. Резултатът е ниски разходи за придобиване, по-малко място, по малки експлоатационни разходи.

  • Процес на пречистване
Пречиствателните инсталации за отпадъчни води ADOS пречистват вода чрез процес, основан на биологичен принцип. Той се базира на жизнения процес на биомаса, представлявана от активна биологична утайка. Това е смес от микроорганизми, които обработват съдържащите се във водата вещества, от които се нуждаят, за да живеят.Биологичният реактор включва три основни процеса:

  • Денитрификация
Денитрификацията е обратния на нитрификацията процес и означава намаляване съдържанието на нитрати и нитрити – оксидна форма на азота – в замърсената вода или на азотните окиси. Процесът на денитрификация протича в условията на липса на кислород (анокси среда) (съдържанието на разтворен оксид е под 2 мг/л). Бактериите, които могат да осъществяват денитрификация са следните: Micrococcus, Chromobacterium, Denitrobacillus и други.

  • Активиране и нитрификация
В условия на наличие на кислород (концентрация на разтворен оксид от 2.5 до 4.0 мг O2/л), органичното замърсяване на отпадъчните води се превръща в биомаса посредством биохимичен синтез – активната утайка и амониевият азот се превръщат в нитрати и нитрити.Нитрификацията се осъществява на два етапа. Първо амониевият азот се оксидира до нитрити с помощта на бактерии като Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrospira и Nitrosocystis. На втория етап получените нитрити се оксидират до нитрати от микроорганизмите Nitrobacter и Nitrocystis. И двете групи микроорганизми за силно аеробни и имат нужда от въглероден двуокис като източник на въглерод.
За да се поддържа нивото на утайката с KI = 100, съдържанието на V30 седиментна утайка трябва да е между 360 – 650 мл/л.

  • Окончателно утаяване (седиментация)
Процесът на пречистване не се нуждае от никакви химикали. Активната утайка се отделя от оттичащата се вода в специална зона – зоната за окончателно утаяване. Оттичащата се вода прелива нататък, а активната утайка се връща обратно в началото на процеса на пречистване.Тази пречиствателна система постига забележителни параметри като качество на водата при едновременна аеробна стабилизация на общата активна утайка.

Системата е устойчива на промени в натоварването и гарантира висока ефективност на пречистване при ниски отклонения в качеството на оттичащата се вода.Оттичащата се вода се отделя от активната утайка и изтича извън реактора, активната утайка се връща обратно в началото на процеса на пречистване.

При първоначалното пускане на биологичния реактор се вкарва активна утайка от вече работеща пречиствателна инсталация и в процеса на пречистване микроорганизмите се размножават, с което се увеличава обема на активната утайка. Този обем на активната утайка се поддържа в оптимални граници и излишното количество се отстранява от реактора. Процесът на пречистване не се нуждае от никакви химикали.


КАЧЕСТВА

Висока ефективност и ниски експлоатационни разходи са двете основни характеристики

1.Висока концентрация на активната утайка
Пречиствателните инсталации работят традиционно с ниска или средна концентрация на активната утайка. Нашите инсталации работят с висока концентрация на активната утайка, което е предпоставка за висока ефективност на пречистването.

2.Всички процеси могат да се интегрират в един биореактор
Повечето конвенционални технологии са разделени в множество помещения – цистерни, резервоари, биореактори, резервоари за окончателно утаяване и т.н. Нашата технология може да осъществява всички тези процеси в един компактен биореактор, комбиниращ всички процеси и този факт има благоприятно въздействие върху експлоатационните разходи и разходите за придобиване на инсталацията за пречистване на отпадъчни води.


ПОЛЗИ

  • Намалени капиталови разходи:
Интегрираният биореактор изисква по-малко капитали отколкото цял набор от отделни секции и се нуждае от по-малко пространство.

  • Намалени разходи за експлоатация и поддръжка:
Тъй като интегрираният биореактор има минимален брой движещи се части при саморегулиращ се процес на пречистване, то той има и минимална необходимост от поддръжка.

  • Висока ефективност на пречистване:
Инсталациите демонстрират висока ефективност на пречистване не само по отношение на BOD5 стойностите, но дори и за ChSKCr, NL и N-NH4, и др.

  • Аеробно стабилизирана утайка:
Ниското съдържание и продължителният живот на утайката са причините, поради които утайката от пречиствателните инсталации се стабилизира аеробно и не подлежи на разграждане.

  • Липса на миризма:
Работещите в аеробен режим инсталации не отделят никаква миризма.·Хидравлична гъвкавост (приспособимост): Секцията за окончателно утаяване е така проектирана, че може да издържи на желаното хидравлично свръх натоварване.

  • Гъвкавост на проектиране:
Ансамбълът на интегрирания биореактор може да се проектира според изискванията на клиента.


Параметър
БПК5
[мг/л]
20-25
ХПК
[мг/л]
60-100
НВ
[мг/л]
25-30
Азот
[мг/л]
2-5
Фосфор общ
[мг/л]
5-8


  • Отвеждане на пречистената вода
Качеството на пречистената вода позволява тя да бъде изливана в колекторна канализация или в канализационна система за дъждовни води. След дезинфекция, оттичащата се вода може да бъде повторно използвана за напояване, миене на улици и тротоари и др.

  • Излишна утайка
Активната утайка представлява биомаса, съдържаща микроорганизми или жива материя, които използват замърсителите в отпадъчните води като източник на енергия, за да живеят и се възпроизвеждат Постъпилите замърсители се преобразуват в активна утайка поради което съдържанието на утайка в системата непрекъснато нараства.

Продължителността на живот на утайката с доставяната технология е повече от 26 дни. Тази продължителност е напълно достатъчна за аеробна стабилизация.Тъй като системата непрекъснато се захранва със замърсители, съдържащи се в отпадъчните води, след достигане на работната концентрация на активната утайка излишъкът от нея трябва да се отстрани от системата.

Оборудването за утайката е съобразено в дневното производство на утайка. Понякога е достатъчен само един контейнер, но може да се прилага и предварително уплътняване с дехидратиране на утайката до около 40 процента остатъчно сухо вещество от обема й.

2016 © Деокомерс ЕООД. Всички права запазени

Нано продукти .:. Пречиствателни станции